Bouwkundige keuring als ontbindende voorwaarde

Nieuwsdatum: 14-08-2014

Hoe kunt u omgaan met het bouwkundig rapport als ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst? Als koper of verkoper kan u uw voordeel doen met onderstaande tips.

De concrete vraag van een woningverkoper: “De koper vraagt mij in de koopovereenkomst een ‘voorbehoud bouwkundige keuring’ op te nemen. Wat is dat nu eigenlijk precies?”

De koper van de woning bedoelt waarschijnlijk dat hij in de koopakte een z.g. ontbindende voorwaarde opgenomen wil zien met betrekking tot een nog op te stellen bouwkundig rapport. Hij wil zich dan het recht voorbehouden, op grond van de uitkomsten van een bouwkundige inspectie, de koop te kunnen ontbinden zonder bijkomende verplichtingen.

De meest bekende ontbindende voorwaarde in een koopovereenkomst is het z.g. financieringsvoorbehoud, u ongetwijfeld bekend. Er wordt dan nauwkeurig omschreven voor welk bedrag en termijn het voorbehoud geldt en/of het verkrijgen van NHG tot de voorwaarde behoort of niet. Omdat het financieringsvoorbehoud bijna altijd onderdeel is van de koopovereenkomst weet een makelaar precies wat zijn collega bedoelt als hij zegt: ‘O ja, er moet ook een financieringsvoorbehoud in, 6 weken, alle kosten en met NHG’. Op grond hiervan kan hij het voorbehoud nauwkeurig omschrijven in de overeenkomst en dat is beslist noodzakelijk om misverstanden later te voorkomen.

Hoewel het steeds vaker voorkomt is een voorbehoud m.b.t. een bouwkundig rapport niet alledaags. Volstaan met de mededeling een ‘voorbehoud bouwkundig rapport’ te willen maken is onvoldoende om het voorbehoud nauwkeurig te kunnen formuleren in de koopovereenkomst omdat de opsteller daarvan niet kan terugvallen op een algemeen aanvaarde omschrijving van de voorwaarde.

Een goed geformuleerde ontbindende voorwaarde m.b.t. een bouwkundige inspectie bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  1. Een omschrijving van de termijn waarbinnen (in dit geval) de koper moet melden dat hij een beroep doet op de voorwaarde en een beschrijving van de manier waarop hij/zij dit kenbaar dient te maken;
  2. De naam van het bedrijf of de instelling die de inspectie uitvoert of in ieder geval een omschrijving van de eisen waaraan de inspecteur moet voldoen;
  3. Een omschrijving van de feiten, blijkende uit het rapport, die wel (of niet) aanleiding kunnen geven de overeenkomst te mogen ontbinden;
  4. Ook dient men vast te leggen wat de gevolgen zijn als een inspectie niet plaats kan vinden (b.v. omdat de verkoper weigert mee te werken).

Voorbeeld: ‘Deze overeenkomst kan door koper worden ontbonden indien uit een door de APK voor vastgoed® opgesteld bouwkundig rapport blijkt dat de kosten voor het direct noodzakelijk achterstallig onderhoud meer bedragen dan € 5000,- ofwel wanneer blijkt dat de dakbedekking t.p.v. de garage binnen twee jaar vervangen dient te worden ofwel wanneer een bouwkundige inspectie binnen 3 weken na ondertekening van deze overeenkomst, door oorzaken buiten de schuld van koper, niet mogelijk is. Koper dient het feit dat hij op grond van deze clausule wil ontbinden schriftelijk te melden aan verkoper binnen 4 weken na ondertekening van deze overeenkomst onder bijvoeging van het bouwkundig rapport.’

U kunt uiteraard ook op voorhand een bouwtechnische keuring laten uitvoeren, voordat de koopovereenkomst wordt opgesteld. U doet dan een bieding op de woning onder voorbehoud van bouwtechnische keuring.

.

Kosten bouwtechnische keuring Offerte bouwtechnische keuring Aanvragen bouwtechnische keuring

 

Nieuwsoverzicht


Waarom De APK voor Vastgoed®

De APK voor Vastgoed
Postbus 536
3760AM, SOEST
info@apkvastgoed.nl
T. 085 - 4891606